Văn bản theo lĩnh vực: Phòng chống thiên tai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
2 10/2021/TT-BKHĐT 22/12/2021 Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
3 13/2021/TT-BNNPTNT 27/10/2021 Thông tư Quy định bảo đảm yêu cầu PCTT trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình PCTT
4 13/2021/TT-BNNPTNT 27/10/2021 Thông tư quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình
5 04/VBHN-VPQH 15/07/2020 Văn bản hợp nhất Luật Phòng chống thiên tai
6 78/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Nghị định Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
7 66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
8 2240/QĐ-UBND 04/06/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
9 02/2021/TT-BNNPTNT 07/06/2021 Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
10 20/2021/QĐ-TTg 03/06/2021 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
11 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
12 379/QĐ-TTG 17/03/2021 Quyết định số 379QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lượng quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
13 3499/QĐ-BNN-PCTT 11/09/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
14 40/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quyết định Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 580/QĐ-UBND 26/02/2020 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
16 85/2020/TT-BTC 01/10/2020 Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
17 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
18 02/2019/NĐ-CP 02/01/2019 Nghị định Chính phủ về Phòng thủ dân sự
19 50/2020/NĐ-CP 20/04/2020 Nghị định Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
20 29/2020/TT-BQP 10/03/2020 Thông tư Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
21 23/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
22 94/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
23 30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
24 05/2020/QĐ-TTg 31/01/2020 Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
25 37/2019/QĐ-TTg 27/12/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
26 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
27 83/2019/NĐ-CP 12/11/2019 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
28 1002/QĐ-TTg 13/07/2009 Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
29 65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Nghị định sửa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
30 2139/QĐ-TTg 06/12/2011 Quyết định về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu
31 172/2007/QĐ-TTg 16/11/2007 Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
32 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
33 3653/QĐ-UBND 24/10/2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh
34 3495/QĐ-UBND 12/10/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 40/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quyết định Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
36 1462/QĐ-TTg 21/08/2014 Quyết định về việc Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa lũ hằng năm
37 1841/QĐ-TTg 29/10/2015 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
38 936/QĐ-TTg 30/07/2018 Quyết định Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà thanh
39 705/QĐ-TTg 07/06/2018 Quyết định Phê duyệt chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão lũ, lũ quét, sạt lở đất hạn hán xâm nhập mặn
40 76/NQ-CP 18/06/2018 Nghị quyết Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
41 3225/QĐ-UBND 05/09/2017 Quy định Quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động do Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ
42 2063/QĐ-UBND 18/06/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
43 02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
44 31/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017 Thông tư Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai
45 104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Nghị định Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
46 139/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão
47 1119/QĐ-UBND 30/03/2017 Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về PCTT
48 1148/QĐ-UBND 03/04/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
49 1147/QĐ-UBND 03/04/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
50 1146/QĐ-UBND 03/04/2017 Quyết định về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây