Nguồn nước hồ chứa thủy lợi tuần 34 năm 2021 (07h00 ngày 26/8)

Thứ sáu - 27/08/2021 15:59
Từ đầu năm đến nay lượng mưa đạt 289mm, bằng 50% TBNN (583mm); từ đầu tháng 8 đến nay lượng mưa trung bình đạt 53mm, lượng mưa đo được tại các trạm như sau: hồ Đá Mài 220mm, xã Canh Hòa 206mm, Nghĩa Điền 152mm, Vĩnh Sơn 151mm, hồ Hà Nhe 151mm; lượng mưa trong tuần đạt 12mm.

Toàn tỉnh có 163 hồ có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, đến thời điểm báo cáo dung tích là 100/590 triệu m3 đạt 17,0% dung tích thiết kế bằng 105% cùng kỳ năm 2020. Nguồn nước các hồ chứa đến ngày 26/8/2021 còn lại như sau: Công ty TNHH Khai thác CTTL quản lý 63 hồ, dung tích được 91/549 triệu m3, đạt 16,6% thiết kế; giảm so với ngày 19/8/2021 là 1,0 triệu m3. Tổng số hồ do địa phương quản lý 100 hồ, dung tích được 09/41 triệu m3, đạt 21,5% thiết kế.

Dung tích một số hồ chứa lớn: Hồ Định Bình 27,31/226,0 triệu m3, đạt 12,07% thiết kế, (Qđến32,00m3/s, Qxả 7,70m3/s); Núi Một 31,12/110 triệu m3, đạt 28,29% thiết kế, (Qđến0,07m3/s, Qxả0,00 m3/s); Hội Sơn 6,48/45,65 triệu m3, đạt 14,55% thiết kế, (Qđến0,14m3/s, Qxả0,00 m3/s); Thuận Ninh 7,19/35,40 triệu m3, đạt 20,35% thiết kế, (Qđến0,86m3/s, Qxả1,97m3/s); Vạn Hội 3,05/14,50 triệu m3, đạt 21,03% thiết kế, (Qđến0,01m3/s, Qxả0,00m3/s).

Hiện nay lúa vụ Thu đã và đang trong giai đoạn thu hoạch, một số địa phương đang thu hoạch rộ như: các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn và An Nhơn; dự kiến đến hết tháng 8/2021 sẽ thu hoạch xong. Nguồn nước các hồ chứa đã kết thúc đợt tưới vụ Thu và đang được điều tiết hợp lý để tưới cho vụ mùa của các huyện như Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn.

Có 105 hồ chứa cạn nước (có dung tích hiện tại nhỏ hơn 20% dung tích thiết kế); trong đó các hồ địa phương quản lý: An Lão 02 hồ, Hoài Ân 08 hồ, Hoài Nhơn 05 hồ, Phù Mỹ 26 hồ, Phù Cát 04 hồ, Tuy Phước 01 hồ, Tây Sơn 09 hồ, Vĩnh Thạnh 01 hồ, Vân Canh 01 hồ, Quy Nhơn 01 hồ; Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý: 47 hồ.

Phụ lục
TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC CẬP NHẬT ĐẾN 07 GIỜ NGÀY 26/8/2021
  Tên hồ chứa Địa điểm theo xã Địa điểm
 theo huyện
Dung tích toàn bộ (triệu m3) Chênh lệch So với thiết kế (%) Qđến (m3/s) Qđi (m3/s)  Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) Diện tích tưới vụ Hè Thu 2021(thực tế) Tình trạng hồ
Theo thiết kế  Kỳ trước (ngày 19/8/2021)  Kỳ báo cáo
A CÔNG TY KTCTTL     549 92 91 -1 16,6       33.788,29 47
1 Trong Thượng An Trung An Lão 1,04 0,39 0,39 0,00 37,79 0,01 0,00 86,90 57,23 Giảm
2 Sông Vố An Tân An Lão 1,15 0,21 0,21 0,00 18,47     54,00 147,25 Cạn nước
3 Cẩn Hậu Hoài Sơn Hoài Nhơn 3,69 0,56 0,56 0,00 15,26 0,01 0,00 180,63 236,00 Cạn nước
4 An Đổ Hoài Sơn Hoài Nhơn 0,20 0,02 0,02 0,00 10,00       0,00 Cạn nước
5 Giao Hội Hoài Tân Hoài Nhơn 0,55 0,12 0,12 0,00 22,18     14,40 4,00 Giảm
6 Mỹ Bình Hoài Phú Hoài Phú 5,49 0,74 0,64 -0,10 11,66     19,50 506,39 Cạn nước
7 Hố Giang Hoài Châu Hoài Nhơn 1,48 0,30 0,30 0,00 20,15     16,20 208,00 Giảm
8 Suối Mới Hoài Châu Hoài Nhơn 0,50 0,23 0,23 0,00 45,36     14,53 117,95 Giảm
9 Hóc Cau Hoài Đức Hoài Nhơn 1,04 0,42 0,42 0,00 40,00     19,00 21,30 Giảm
10 Văn Khánh Đức Hoài Đức Hoài Nhơn 2,76 0,04 0,04 0,00 1,56     20,45 190,92 Cạn nước
11 Cây Khế Hoài Mỹ 2 Hoài Nhơn 2,58 0,28 0,28 -0,01 10,66     13,00 146,00 Cạn nước
12 Vạn Hội Ân Tín Hoài Ân 14,51 3,10 3,05 -0,05 21,03 0,01 0,00 34,00 356,86 Giảm
13 Phú Thuận (Hóc Sấu) Ân Đức 1 Hoài Ân 2,43 0,22 0,22 0,00 8,96     21,00 80,10 Cạn nước
14 Mỹ Đức Ân Mỹ Hoài Ân 3,30 1,18 1,18 0,00 35,61     16,65 77,70 Giảm
15 Kim Sơn Ân Nghĩa Hoài Ân 1,06 0,27 0,28 0,02 26,63     33,20 59,75 Giảm
16 Thạch Khê Ân Tường Hoài Ân 7,38 0,17 0,17 0,00 2,32     45,00 256,89 Cạn nước
17 Hóc Mỹ Ân Hữu 1 Hoài Ân 0,97 0,09 0,09 0,00 9,60     34,00 21,40 Cạn nước
18 Diêm Tiêu Mỹ Trinh Phù Mỹ 6,60 0,30 0,30 0,00 4,55     38,00 294,48 Cạn nước
19 Trinh Vân Mỹ Trinh Phù Mỹ 2,33 0,09 0,09 0,00 3,78     44,05 158,00 Cạn nước
20 Trung Sơn Mỹ Trinh Phù Mỹ 1,15 0,06 0,06 0,00 5,57     52,45 59,00 Cạn nước
21 Đại Sơn Mỹ Hiệp Phù Mỹ 2,65 0,18 0,18 0,00 6,87     32,40 120,00 Cạn nước
22 Chí Hoà 2 Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0,65 0,03 0,03 0,00 3,84     35,70 30,00 Cạn nước
23 Vạn Định Mỹ Lộc Phù Mỹ 3,30 0,17 0,17 0,00 5,15     51,49 150,00 Cạn nước
24 Cây Sung Mỹ Lộc Phù Mỹ 0,87 0,11 0,11 0,00 12,16     34,35 30,00 Cạn nước
25 An Tường Mỹ Lộc Phù Mỹ 0,58 0,04 0,04 0,00 7,28     30,86 20,00 Cạn nước
26 Hội Khánh Mỹ Hoà Phù Mỹ 6,93 0,13 0,12 -0,01 1,75     52,50 565,87 Cạn nước
27 Đập Lồi Mỹ Hoà Phù Mỹ 0,65 0,03 0,03 0,00 4,19     63,00 50,00 Cạn nước
28 Tây Dâu Mỹ Hoà Phù Mỹ 0,89 0,09 0,06 -0,03 6,76     47,50 44,36 Cạn nước
29 Hóc Nhạn Mỹ Thọ Phù Mỹ 2,18 0,41 0,41 0,00 18,85     19,20 312,80 Cạn nước
30 Suối Sổ (Gia Hội) Mỹ Phong Phù Mỹ 1,55 0,34 0,34 0,00 22,04     21,80 80,00 Giảm
31 Phú Hà Mỹ Đức Phù Mỹ 4,92 2,28 2,24 -0,04 45,54     14,48 120,58 Giảm
32 Đá Bàn Mỹ An Phù Mỹ 0,44 0,07 0,07 0,00 15,91     10,05 10,00 Cạn nước
33 Chòi Hiền Mỹ Chánh Tây Phù Mỹ 0,45 0,02 0,02 0,00 4,30     22,20 69,00 Cạn nước
34 Hóc Mít Mỹ Chánh Tây Phù Mỹ 0,32 0,03 0,03 0,00 9,32     20,95 0,00 Cạn nước
35 Thạch Bàn Cát Sơn Phù Cát 0,77 0,06 0,06 0,00 7,53     43,75 54,00 Cạn nước
36 Hội Sơn Cát Sơn Phù Cát 45,65 6,99 6,48 -0,51 14,18 0,14 0,00 56,18 2.288,38 Cạn nước
37 Suối Tre Cát Lâm Phù Cát 4,94 0,83 0,81 -0,02 16,34 0,08 0,00 74,07 245,46 Cạn nước
38 Hóc Cau Cát Hanh Phù Cát 0,69 0,03 0,03 0,00 4,14     19,00 70,38 Cạn nước
39 Bờ Sề Cát Hanh Phù Cát 0,58 0,05 0,05 0,00 8,57     33,25 59,39 Cạn nước
40 Suối Chay Cát Trinh Phù Cát 1,70 0,06 0,06 0,00 3,41     30,40 183,00 Cạn nước
41 Tường Sơn Cát Tường Phù Cát 3,11 0,39 0,38 -0,01 12,34     27,40 215,70 Cạn nước
42 Cứa Khâu Cát Tường Phù Cát 0,72 0,02 0,02 0,00 2,37     36,20 30,00 Cạn nước
43 Đại Ân (Hố Dội) Cát Nhơn Phù Cát 0,35 0,04 0,03 -0,01 9,14     16,20 24,00 Cạn nước
44 Mỹ Thuận Cát Hưng Phù Cát 5,60 1,50 1,39 -0,11 24,79     11,62 319,65 Giảm
45 Tân Thắng Cát Hải Phù Cát 0,97 0,15 0,13 -0,02 13,51     14,18 50,00 Cạn nước
46 Chánh Hùng Cát Thành Phù Cát 2,90 0,59 0,44 -0,15 15,31     18,78 262,00 Cạn nước
47 Hố Xoài Cát Tài Phù Cát 0,57 0,20 0,20 0,00 35,00     15,76 77,46 Giảm
48 Phú Dõng (Hóc Xeo) Cát Khánh Phù Cát 0,48 0,01 0,01 0,00 2,10     3,60 65,83 Cạn nước
49 Núi Một Nhơn Tân An Nhơn 110,00 32,05 31,12 -0,93 28,29 0,07 6,50 36,06 2.916,37 Giảm
50 Cây Da Phước Thành Tuy Phước 0,89 0,01 0,01 0,00 0,89     12,10 30,00 Cạn nước
51 Cây Thích Phước Thành Tuy Phước 0,83 0,04 0,04 0,00 5,31     28,09 30,00 Cạn nước
52 Hóc Ké Phước An Tuy Phước 0,41 0,01 0,01 0,00 1,71     49,00 5,00 Cạn nước
53 Hòn Gà Bình Thành Tây Sơn 1,45 0,22 0,22 0,00 15,00     0,00 0,00 Cạn nước
54 Thuận Ninh Bình Tân Tây Sơn 35,36 8,04 7,19 -0,85 20,35 0,86 1,97 59,31 1.049,80 Giảm
55 Định Bình Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh 226,21 25,36 27,31 1,95 12,07 32,00 13,50 68,05 20.529,00 Cạn nước
56 Hòn Lập Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh 3,13 0,78 0,77 -0,01 24,66 0,16 0,00 55,66 248,00 Giảm
57 Hà Nhe Vĩnh Hòa Vĩnh Thạnh 3,75 0,71 0,70 0,00 18,72 0,08 0,00 59,04 133,00 Cạn nước
58 Tà Niêng Vĩnh Thuận Vĩnh Thạnh 0,65 0,04 0,04 0,00 6,57 0,01 0,00 70,00 0,00 Cạn nước
59 Quang Hiển Canh Hiển Vân Canh 3,85 0,27 0,24 -0,03 6,13 0,02 0,05 46,98 109,00 Cạn nước
60 Suối Đuốc Canh Hiệp Vân Canh 1,07 0,19 0,19 0,00 17,35 0,01 0,00 45,64 28,50 Cạn nước
61 Ông Lành Canh Vinh Vân Canh 2,21 0,26 0,26 0,00 11,68 0,01 0,00 24,04 68,94 Cạn nước
62 Long Mỹ Phước Mỹ Quy Nhơn 3,00 0,28 0,28 0,00 9,30 0,01 0,00 17,92 93,60 Cạn nước
63 Hóc Hòm  (thủy sản) Mỹ Châu   0,57 0,28 0,28 0,00 50,00         Giảm
B CÁC HUYỆN     41 9 9 0 21,5       1.260,41 58
I HUYỆN AN LÃO     1,93 0,55 0,54 -0,01 27,8       97,28 2
1 Hưng Long An Hoà 2 An Lão 1,63 0,53 0,52 -0,01 32,00       87,28 Giảm
2 Hóc Tranh An Hoà An Lão 0,21 0,01 0,01 0,00 5,00       10,00 Cạn nước
3 Đèo Cạnh An Trung An Lão 0,10 0,01 0,01 0,00 7,00       0,00 Cạn nước
II HUYỆN HOÀI NHƠN     5,09 1,08 1,05 -0,03 20,6       448,30 5
1 Đồng Tranh Hoài Sơn Hoài Nhơn 1,51 0,20 0,20 0,00 13,00       53,58 Cạn nước
2 Hóc Quăn Hoài Sơn Hoài Nhơn 0,48 0,08 0,08 0,00 16,00       35,64 Cạn nước
3 Thiết Đính Bồng Sơn Hoài Nhơn 1,04 0,39 0,36 -0,03 35,00       65,93 Giảm
4 Lòng Bong Bồng Sơn Hoài Nhơn 0,26 0,03 0,03 0,00 12,00       49,16 Cạn nước
5 Phú Thạnh Hoài Hảo Hoài Nhơn 1,02 0,24 0,24 0,00 23,35       107,91 Giảm
6 Cự Lễ Hoài Phú Hoài Nhơn 0,41 0,08 0,08 0,00 19,00       62,81 Cạn nước
7 Ông Trĩ Hoài T.Tây Hoài Nhơn 0,28 0,04 0,04 0,00 14,00       62,74 Cạn nước
8 Hóc Dài Hoài Đức Hoài Nhơn 0,10 0,03 0,03 0,00 27,00       10,53 Giảm
III HUYỆN HOÀI ÂN     12,13 2,58 2,56 -0,02 21,1       560,65 8
1 Hội Long Ân Hảo 2 Hoài Ân 1,32 0,39 0,39 0,00 29,50       55,00 Giảm
2 Đập Chùa Ân Hảo Hoài Ân 0,12 0,01 0,01 0,00 10,43       0,00 Cạn nước
3 Đồng Quang Ân Nghĩa 3 Hoài Ân 0,60 0,06 0,06 0,00 9,50       0,00 Cạn nước
4 Bè Né Ân Nghĩa 2 Hoài Ân 0,26 0,03 0,03 0,00 10,38       0,00 Cạn nước
5 Phú Hữu ( Suối Rùn ) Ân Tường Tây Hoài Ân 2,11 0,40 0,40 0,00 19,00       96,00 Cạn nước
6 Phú Khương Ân Tường Tây Hoài Ân 0,59 0,16 0,16 0,00 27,00       41,00 Giảm
7 Hóc Sim Ân Tường Đông Hoài Ân 0,64 0,19 0,19 0,00 29,00       71,00 Giảm
8 Hóc Hảo Ân Phong Hoài Ân 0,60 0,18 0,18 0,00 29,80       40,00 Giảm
9 An Đôn Ân Phong1 Hoài Ân 2,13 0,20 0,20 0,00 9,45       125,00 Cạn nước
10 Đá Bàn Ân Phong 2 Hoài Ân 1,15 0,24 0,23 0,00 20,35       45,00 Giảm
11 Hóc Cau Ân Phong 2 Hoài Ân 0,35 0,08 0,08 0,00 23,50       30,00 Giảm
12 Hóc Kỷ Ân Phong 2 Hoài Ân 0,35 0,07 0,07 0,00 19,00       8,00 Cạn nước
13 Cây Điều Ân Phong 2 Hoài Ân 0,20 0,03 0,03 0,00 12,50       5,00 Cạn nước
14 Hố Chuối Ân Thạnh Hoài Ân 0,35 0,10 0,10 0,00 27,50       12,65 Giảm
15 Hóc Của Ân Thạnh Hoài Ân 0,57 0,17 0,17 0,00 29,50       17,00 Giảm
16 Hóc Tài Ân Hữu 2 Hoài Ân 0,67 0,26 0,26 0,00 38,50       15,00 Giảm
17 Bờ Tích Xuân Sơn Ân Hữu 2 Hoài Ân 0,12 0,01 0,01 0,00 11,00       0,00 Cạn nước
IV HUYỆN PHỲ MỸ     10,72 1,64 1,62 -0,02 15,1       213,00 26
1 Đại Thuận Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0,10 0,01 0,01 0,00 10,00       3,00 Cạn nước
2 Hoà Nghĩa (Đập Phố ) Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0,15 0,01 0,01 0,00 3,33       0,00 Cạn nước
3 Chí Hòa  1 Mỹ Hiệp Phù Mỹ 0,15 0,01 0,01 0,00 3,33       0,00 Cạn nước
4 Chánh Thuận (đập Thiết Đính) Mỹ Trinh Phù Mỹ 0,98 0,03 0,03 0,00 3,06       10,00 Cạn nước
5 Bàu Bạn Mỹ Trinh Phù Mỹ 0,13 0,01 0,01 0,00 7,69       0,00 Cạn nước
6 Dốc Đá Mỹ Trinh Phù Mỹ 0,22 0,01 0,01 0,00 4,65       0,00 Cạn nước
7 Hóc Xoài Mỹ Trinh Phù Mỹ 0,20 0,01 0,01 0,00 5,13       0,00 Cạn nước
8 Ông Rồng Mỹ Hoà Phù Mỹ 0,30 0,04 0,04 0,00 13,00       10,00 Cạn nước
9 Giàn Tranh Mỹ Hoà Phù Mỹ 0,25 0,04 0,04 0,00 15,00       29,00 Cạn nước
10 Phước Thọ (Đập Quang ) Mỹ Hoà Phù Mỹ 0,07 0,01 0,01 0,00 7,69       0,00 Cạn nước
11 Gò Miếu Mỹ Hoà Phù Mỹ 0,11 0,01 0,01 0,00 9,09       3,00 Cạn nước
12 Hóc Mẫn Mỹ Quang Phù Mỹ 0,54 0,08 0,08 0,00 14,00       10,00 Cạn nước
13 Hải Lương Mỹ Phong Phù Mỹ 0,21 0,01 0,01 0,00 2,34       0,00 Cạn nước
14 Hóc Sình Mỹ Phong Phù Mỹ 0,17 0,00 0,00 0,00 1,72       0,00 Cạn nước
15 Nhà Hố Mỹ Chánh Phù Mỹ 0,60 0,04 0,04 0,00 6,67       7,00 Cạn nước
16 Núi Miếu Mỹ Lợi Phù Mỹ 1,13 0,32 0,31 -0,01 27,50       50,00 Giảm
17 Hóc Lách Mỹ Đức Phù Mỹ 0,10 0,02 0,02 0,00 18,00       14,00 Cạn nước
18 Hoà Ninh Mỹ An Phù Mỹ 0,11 0,01 0,01 0,00 9,09       0,00 Cạn nước
19 Thuận An Mỹ Thọ Phù Mỹ 0,13 0,00 0,00 0,00 0,77       0,00 Cạn nước
20 Hố Cùng (Suối Cùng ) Mỹ Thọ Phù Mỹ 0,35 0,02 0,02 0,00 5,65       5,00 Cạn nước
21 Hố Trạnh Mỹ Chánh Phù Mỹ 0,36 0,03 0,03 0,00 8,33       0,00 Cạn nước
22 Hóc Môn Mỹ Châu Phù Mỹ 2,77 0,86 0,84 -0,01 30,50       72,00 Giảm
23 Đập Ký Mỹ Châu Phù Mỹ 0,30 0,02 0,02 0,00 6,67       0,00 Cạn nước
24 Đội 10 Mỹ Châu Phù Mỹ 0,12 0,01 0,01 0,00 8,33       0,00 Cạn nước
25 Đồng Dụ Mỹ Châu Phù Mỹ 0,06 0,00 0,00 0,00 5,00       0,00 Cạn nước
26 Núi Giàu Mỹ Tài Phù Mỹ 0,40 0,03 0,03 0,00 7,50       0,00 Cạn nước
27 Hóc Quảng Mỹ Tài Phù Mỹ 0,23 0,02 0,02 0,00 8,89       0,00 Cạn nước
28 Cây Me Mỹ Thành Phù Mỹ 0,40 0,01 0,01 0,00 1,25       0,00 Cạn nước
29 Hóc Lách ( hồ thủy sản) Mỹ Châu Phù Mỹ 0,09 0,04 0,04 0,00 40,00         Giảm
30 Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) Mỹ Châu Phù Mỹ 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00         Sửa chữa
nâng cấp
V HUYỆN PHÙ CÁT     3,58 1,48 1,46 -0,01 40,9       291,90 4
1 Tam Sơn Cát Lâm Phù Cát 1,12 0,61 0,60 -0,01 54,00       174,00 Giảm
2 Hóc Chợ Cát Hanh Phù Cát 0,18 0,05 0,05 0,00 28,00       25,00 Giảm
3 Sân Bay Cát Tân Phù Cát 0,60 0,30 0,29 0,00 49,00       30,00 Giảm
4 Tân Lệ Cát Tân Phù Cát 0,36 0,17 0,17 0,00 47,50       16,90 Giảm
5 Hóc Sanh Cát Tân Phù Cát 0,29 0,02 0,02 0,00 6,50       0,00 Cạn nước
6 Hóc Ổi Cát Tân Phù Cát 0,11 0,01 0,01 0,00 8,00       0,00 Cạn nước
7 Mương Chuông Cát Nhơn Phù Cát 0,34 0,24 0,24 0,00 68,50       15,00 Giảm
8 Đá Bàn Cát Hải Phù Cát 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 Cạn nước
9 Hóc Huy Cát Minh Phù Cát 0,28 0,07 0,07 0,00 26,00       31,00 Giảm
10 Mu Rùa (ông Quy) Cát Minh Phù Cát 0,16 0,01 0,01 0,00 6,00       0,00 Cạn nước
VI HUYỆN TUY PHƯỚC     0,45 0,03 0,03 0,00 6,0       0,00 1
1 Đá Vàng Phước Thành Tuy Phước 0,45 0,03 0,03 0,00 6,00       0,00 Cạn nước
VII HUYỆN VĨNH THẠNH     0,46 0,14 0,14 0,00 30,3       6,87 1
1 Ông Vị Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh 0,06 0,01 0,01 0,00 15,50       2,32 Cạn nước
2 Bàu Làng Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh 0,20 0,07 0,07 0,00 32,50       2,55 Giảm
3 Bàu Trưng Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh 0,20 0,07 0,07 0,00 32,50       2,00 Giảm
VIII HUYỆN VÂN CANH     1,25 0,29 0,28 -0,01 22,4       84,00 1
1 Bà Thiền Canh Vinh Vân Canh 0,97 0,20 0,20 0,00 20,50       30,00 Giảm
2 Suối Mây T.Trấn Vân Canh Vân Canh 0,08 0,01 0,01 0,00 11,00       0,00 Cạn nước
3 Làng Trợi Canh Thuận Vân Canh 0,10 0,03 0,03 0,00 28,50       5,00 Giảm
4 Suối Cầu Canh Hiển Vân Canh 0,10 0,04 0,04 0,00 44,00       49,00 Giảm
IX HUYỆN TÂY SƠN     5,41 1,17 1,16 -0,01 21,4       119,06 9
1 Truông Ổi Tây Thuận Tây Sơn 0,06 0,01 0,01 0,00 13,00       0,00 Cạn nước
2 Hóc Đèo Tây Giang Tây Sơn 0,85 0,33 0,33 0,00 38,50       51,20 Giảm
3 Nam Hương Tây Giang Tây Sơn 0,06 0,05 0,05 0,00 82,50       10,00 Giảm
4 Hải Nam Tây Giang Tây Sơn 0,20 0,10 0,10 0,00 49,50       2,50 Giảm
5 Lỗ Môn Tây Giang Tây Sơn 0,29 0,11 0,11 0,00 36,50       15,76 Giảm
6 Bàu Dài Tây Giang Tây Sơn 0,15 0,04 0,04 0,00 26,00       2,60 Giảm
7 Đồng Đo Tây Xuân Tây Sơn 0,20 0,04 0,04 0,00 20,00       0,00 Giảm
8 Hóc Bông Tây Xuân Tây Sơn 0,06 0,03 0,03 0,00 49,50       0,00 Giảm
9 Thủy Dẻ Tây Xuân Tây Sơn 0,30 0,05 0,05 0,00 16,00       12,00 Cạn nước
10 Hoà Mỹ Bình Thuận Tây Sơn 0,10 0,01 0,01 0,00 10,00       0,00 Cạn nước
11 Thủ Thiện Bình Nghi Tây Sơn 2,02 0,26 0,26 0,00 13,00       0,00 Cạn nước
12 Hóc Lách Bình Nghi Tây Sơn 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 Không tích nước
13 Đồng Quy Tây An Tây Sơn 0,30 0,04 0,04 0,00 13,00       0,00 Giảm
14 Đập Làng Tây An Tây Sơn 0,24 0,04 0,04 0,00 16,00       0,00 Giảm
15 Lỗ Ổi Bình Thành Tây Sơn 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 Không tích nước
16 Rộc Đàng Bình Thành Tây Sơn 0,10 0,01 0,01 0,00 10,00       0,00 Cạn nước
17 Hóc Thánh Bình Tường Tây Sơn 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 Không tích nước
18 Hóc Rộng Bình Tường Tây Sơn 0,05 0,01 0,01 0,00 14,00       0,00 Cạn nước
19 Cây Sung Bình Tường Tây Sơn 0,21 0,03 0,03 0,00 14,00       25,00 Cạn nước
20 Hòa Sơn (Bàu Làng) Bình Tường Tây Sơn 0,16 0,01 0,01 0,00 6,00       0,00 Cạn nước
21 Bàu Năng Bình Tân Tây Sơn 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 Không tích nước
22 Ông Chánh Vĩnh An Tây Sơn 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 Không tích nước
23 Bàu Sen Bình Tường Tây Sơn 0,06 0,01 0,01 0,00 10,00         Cạn nước
X QUY NHƠN     0,09 0,01 0,01 0,00 10,5         1
1 Nhơn Châu (nước ngọt) Nhơn Châu Quy Nhơn 0,09 0,01 0,01 0,00 10,5         Cạn nước
163 TOÀN TỈNH     590 101 100 -1 17,0         105


 

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay5,239
  • Tháng hiện tại283,693
  • Tổng lượt truy cập13,137,313
global slide list video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây